English

 

محصولات جوشكاري ويژه آلياژهاي پايه نيكل  

ويژه سوپرآلياژهاي پايه نيكل

سوپرآلياژها، آلياژهاي مقاوم به گرما در دماهاي بالا هستند و قادرند استحكام خود را در اين دماها حفظ كنند. سوپرآلياژهاي ژايه نيكل از اساسي ترين و پرمصرف ترين گروه هاي سوپر آلياژها به حساب مي ايند. ويژگي هاي اقلام مصرفي اين بخش بسته به مورد مصرف و شرايط ويژه فلزاتي كه تحت جوشكاري قرار مي گيرند، متفاوت خواهد بود. اغلب محصولات اين گروه داراي پوشش پودري مي باشند. محصولاتي كه نام آنها داراي پسوندKS مي باشد. براي جوشكاري خطوط لوله به كار مي روند. پودرهاي روتيلي اين محصولات با برخي آلياژهاي موليبدن مقاوم در برابر خوردگي، سازگار مي باشند.